אוריגו


מודל ההשקעה של הקרן מתבסס על השקעות המשלבות של מניות וחוב לא סחיר, כאשר המניות מהוות גורם דומיננטי ויש להן חלק משמעותי בתשואת ההשקעות. המודל מאפשר רווחים למשקיעים כבר מהשנה הראשונה, כאשר הרווחיות הולכת וגדלה באופן הדרגתי ורציף לאורך חיי ההשקעה.

 

הקרן מתמקדת בחברות ריאליות, בעיקר בחברות תעשייה מוטות יצוא, ובחברות שיש בהן פוטנציאל להצפת ערך על ידי מעורבות ניהולית של מנהלי הקרן וליווי מקרוב של תהליכי ארגון פיננסי מחדש, השבחה ורכישות. התמקדות נוספת של הקרן היא בחברות שניתן, להערכת מנהלי הקרן, להשיג בהן תשואה גבוהה, וזאת באמצעות עסקאות של חוב לא סחיר בשילוב מניות.